GePeMiljoe-logo.jpgYour Company
 
Miljörevision
Hem Miljöpåverkan Nyheter Välj GePe Miljö Mina tjänster Kontakt

Mina tjänster

Miljöledning

Miljöledning/miljöstyrning är företagets verktyg för att leda miljöarbetet på ett effektivt och ekonomiskt sätt som också reducerar företagets negativa miljöpåverkan. När jag tillsammans med företagen bygger upp ett miljöledningssystem tittar jag på vad som krävs i standarden SS-EN ISO 14001:2004 och anpassar det till företaget.

Miljöledningssystem byggs i fyra faser: planering, genomföra, följa upp och förbättra.

I planeringsfasen inventeras gällande miljölagstiftning och görs en miljöutredning för att få fram företagets aktiviteter som har störst miljöpåverkan, för dessa sätts miljömål och i en handlingsplan beskrivs hur målen ska nås. En miljöpolicy för företaget tas fram.

     Under genomförandefasen organiseras miljöarbete i företaget och åtgärderna i handlingsplanen genomförs så att uppsatta miljömål nås. Alla i företaget ska också utbildas i miljöfrågor under denna tid.

     Varje mål ska följas upp några gånger per år och redovisas tillsammans med övrig verksamhet. Genom rapporterade avvikelser, interna eller externa revisioner kan brister i ledningssystemet uppmärksammas och åtgärdas.

      Förbättringar av miljöarbetet uppnås bland annat genom företagsledningens beslut men även genom rapporterade avvikelser och avvikelser vid revisioner.