GePeMiljoe-logo.jpgYour Company
 
Om GePe Miljö CV Affärsidén Miljöpolicy Övrigt
Hem Miljöpåverkan Nyheter Välj GePe Miljö Mina tjänster Kontakt

Miljöpolicy

Arbets- och miljöpolicy

 

 

Företaget använder en del kontorsutrustning, kontorsmaterial och använder energi för uppvärmning, belysning, el till datorer samt för transporter. Genom verksamheten uppkommer små mängder farligt och konventionellt avfall. Verksamheten påverkar på så sätt den yttre miljön. Vissa utsläpp från GePe Miljö påverkar direkt eller indirekt människors och djurs hälsa på ett negativt sätt.

 

Företagets miljöarbete syftar till att reducera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Arbets- och miljöpolicyn följer tillämpliga krav som finns angivna i AFS systematiskt arbetsmiljöarbete och miljöstandarden ISO 14 001.

 

Arbets- och miljöpolicy

 

·        arbets- och miljöarbetet är en integrerad del av min affärsverksamhet

·        arbetet organiseras så att risken att skadas i arbetet minimera

·        utveckla och erbjuda tjänster av hög kvalitet anpassade till mina kunders

      behov vad det gäller verksamheters och produkters arbets- och miljöpåverkan

·        anpassa och förbättrar mina resvanor för att minska miljöpåverkan från dessa

·        förebygga föroreningar och hushålla med resurser

·     med marginal följa lagar och andra bestämmelser som gäller för min

      verksamhet